Fakturace

Fakturace

Fakturace tvoří spolu s účetnictvím a sledováním plateb jednu z nejdůležitějších částí firemní administrativy. V mnoha organizacích je spojena s velkým objemem ruční práce, proto jsou tyto agendy v ekonomickém systému POHODA optimalizovány tak, aby umožňovaly uživatelům co nejjednodušší a nejrychlejší zadávání a z toho vyplývající vysokou efektivitu práce. V jednotlivých agendách můžete při zadávání využívat adresář obchodních partnerů a provázanost s objednávkami a skladovým hospodářstvím. Program podporuje rozúčtování a evidenci DPH dle zákonných požadavků a vaši orientaci i kontrolu dat usnadňují vazby na účetnictví a ostatní související doklady. Perfektní vzhled tištěných faktur zvýší prestiž vaší firmy.

Přijaté objednávky

Došlé objednávky lze zapisovat do této evidence. Skladové položky vložené do přijaté objednávky je možné danému odběrateli zarezervovat. Objednávku lze poté využít pro automatické vytvoření faktury.

Vydané objednávky

K rychlému vystavování objednávek lze využít řadu v POHODĚ standardních funkcí. Opakující se objednávky lze vystavovat pomocí kopie předešlé shodné nebo podobné objednávky. Pokud je více opakujících se typů objednávek, lze pro každý z nich založit a pojmenovat šablonu, která má vše potřebné již vyplněné, a případně stačí dopsat pouze chybějící údaje. Tyto postupy lze samozřejmě využívat kdekoli v programu POHODA.

Vydané faktury

Formulář faktury je rozdělen na dvě části, na záhlaví a fakturační položky. Používání položek není povinné. Faktuře bez položek říkáme jednoduchá faktura. Text faktury se zapisuje do polí Text a Poznámka. Částky se zapisují přímo do sekce Částka. Plátce DPH může částku rozepsat na základ a DPH v jednotlivých sazbách. Položková faktura se používá především k zápisu faktur se skladovými položkami. Fakturační položky je ale možné zapisovat i ručně bez použití skladu. Plátce DPH může každé položce přiřadit DPH v jedné sazbě. Každá položka může mít jiné zaúčtování do deníku, do přiznání DPH, může mít jiné středisko, činnost i zakázku.

 Fakturace

K rychlému vystavování faktur lze využít řadu v POHODĚ standardních funkcí. Opakující se faktury lze vystavovat pomocí kopie předešlé shodné nebo podobné faktury. Pokud je více opakujících se typů faktur, lze pro každý z nich založit a pojmenovat šablonu, která má vše potřebné již vyplněné. Tyto postupy lze samozřejmě využívat kdekoli v programu POHODA.
Pokud fakturujete stejné zboží nebo služby více odběratelům (např. předplatné časopisu), ušetří vám spoustu času funkce pro hromadnou fakturaci. Ta umožňuje vygenerovat podle vzoru libovolné množství faktur pro vybranou skupinu odběratelů.

Ostatní pohledávky

Ostatní nefakturační pohledávky se pro přehlednost zapisují do samostatné agendy. POHODA sem navíc automaticky generuje pohledávky nadměrného odpočtu DPH.

Přijaté faktury

Přijaté faktury lze zapisovat jak rychlým účetním způsobem, tak s podrobným rozepsáním jednotlivých položek. Položky lze zapisovat ručně nebo přímo vkládat ze seznamu skladových zásob. K rychlému a komfortnímu zápisu položek lze také využít čtečku čárových kódů. Fakturu lze také kompletně vytvořit z objednávky nebo příjemky.
V praxi je běžné, že různí dodavatelé zasílají faktury s různým zaokrouhlením. Ani takové doklady není problém zapsat zcela přesně pomocí funkce pro zaokrouhlení dokladu.
Vícenásobné splácení faktur má POHODA plně pod kontrolou. U každé faktury je k dispozici přehled dosud podaných příkazů k úhradě a zaúčtovaných úhrad.

Ostatní závazky

Ostatní nefakturační závazky se pro přehlednost zapisují do samostatné agendy. POHODA sem navíc automaticky generuje závazky splátek leasingového majetku, závazky vůči finančnímu úřadu (DPH, DzP), zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení a další závazky vyplývající z mezd zaměstnanců.

Příkazy k úhradě

Závazky lze jednoduše vkládat do příkazů k úhradě. Příkazy lze zapisovat i ručně bez vazby na závazky. Vytištěný příkaz k úhradě stačí odnést do banky k proplacení.
Pokud má uživatel elektronický přístup do své banky, není třeba připravené příkazy tisknout a osobně odnášet. Všechny zvolené příkazy k úhradě POHODA uloží pomocí funkcí pro homebanking do souborů, které poté lze načíst do příslušného komunikačního programu a odeslat do banky elektronickou cestou.