Účetnictví

Účetnictví

Ekonomický systém POHODA je určen pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací. Program umožňuje jak účtování prostřednictvím předkontací, tak přímé účtování na souvztažné účty. Ze systému lze vytisknout standardní sestavy účetní závěrky v plném i zkráceném rozsahu. K dispozici jsou všechny povinné účetní knihy. Prostřednictvím rozlišení nákladových a výnosových účtů na daňové a nedaňové je řešena oblast týkající se daně z příjmů. Produkt umožňuje sledování nákladů a výnosů v členění na střediska, činnosti a zakázky. V programu je také integrována podpora cizích měn, saldo a finanční analýza.

Účtová osnova

Po založení nové účetní jednotky je účtová osnova vyplněna dle opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Před zahájením vlastního účtování je vhodné účetní osnovu upravit podle potřeb účtované firmy. Číslo účtu v programu POHODA je vždy šestimístné. První tři číslice jsou syntetické číslo účtu. Druhé tři umožňují uživatelské analytické členění.

Předkontace

Předkontace určuje zaúčtování účetního dokladu do deníku. Předkontace představuje především dvojici účtů, na které bude doklad s touto předkontací zaúčtován v účetním deníku. Dále je možné určit dvojice účtů pro každou sazbu DPH. Po založení nového účetnictví je tento seznam vyplněn standardními předkontacemi. Seznam předkontací si můžete doplnit podle potřeby, stávající názvy předkontací a jejich zkratky upravit, případně odstranit předkontace, které nebudete používat.

Účetní deník

Účetní deník je hlavní účetní knihou. POHODA jej vytváří automaticky při zápisu a opravách prvotních dokladů v agendách Banka, Pokladna, Interní doklady, Faktury, Zálohové faktury, Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky. Zaúčtování do účetního deníku se provádí k datu uskutečnění účetního případu dle vyplněné předkontace v záhlaví a položkách prvotního dokladu. V deníku je k dispozici celá řada tiskových sestav.

 Účetnictví

Saldo

Saldokonto sleduje vynulování částek strany MD a D uvnitř jednotlivých skupin spárovaných dokladů. Pro tyto účely program vybere účetní případy na účtech, které mají v účetním rozvrhu zatrženu volbu Sledovat saldokonto. Výběr dokladů zahrnutých do Salda můžete ovlivnit zadáním několika parametrů při jeho sestavení.

 Účetnictví

Banka

Zápis výpisů z účtů, a to převážně formou likvidace pohledávek a závazků, se provádí v agendě Banka.
Zaúčtovat denně desítky až stovky položek bankovních výpisů zabere v obyčejném programu spoustu času. Pokud ale výpisy získáte v elektronické formě, POHODA provede tuto úmornou práci za vás během okamžiku pomocí funkcí pro homebanking. Všechny zvolené výpisy, třeba i z různých bank, načte a postupně provede spárování, likvidaci a zaúčtování všech položek. Nakonec o provedené akci vytvoří přehledný zápis pro vaši snadnou kontrolu.

Pokladna

Vystavování a evidenci výdajových a příjmových hotovostních účetních dokladů, nákup a prodej skladových zásob za hotové a zápis hotovostních úhrad pohledávek a závazků se provádí v agendě Pokladna.

Likvidace pohledávek a závazků

Termín likvidace používáme v programu POHODA pro souhrnnou účetní operaci určenou k zápisu úhrad pohledávek a závazků.
Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách Banka a Pokladna podle toho, zda se jedná o úhradu bankovním převodem nebo v hotovosti. Program tuto účetní operaci opět maximálně automatizuje. K dispozici je jednak expresní likvidace dle variabilního symbolu platby a komfortní likvidace s výběrem pohledávky nebo závazku dle libovolných kritérií.

Daň z přidané hodnoty

POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V prvotním dokladu uživatel rozčlení cenu účetního případu na základ a DPH. Program podporuje členění DPH podle struktury daňového přiznání. Uživatel má možnost vystavit přiznání řádné a dodatečné, které odpovídá úřednímu vzoru, včetně jeho archivace. Rovněž lze vytisknout evidenci záznamů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních v příslušném členění. Přiznání k dani z přidané hodnoty lze vytvořit a podat i v elektronické podobě v souladu s platnou legislativou. Samotné vystavení přiznání provede průvodce během několika sekund. Pak stačí vytisknout sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty a sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty, obsahující soupisku daňových dokladů zahrnutých do přiznání. POHODA rovněž umožňuje vystavit Doklady o použití a Opravné doklady, jejichž používání je vymezeno zákonem číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Daň z příjmů

Stejně jednoduché je vystavení podkladů pro daň z příjmů. Výpočet daně lze provést kdykoliv v průběhu účtování, nemá žádný vliv na zaúčtované doklady a lze jej kdykoliv opakovat. Pak stačí vytisknout sestavu Podklady pro daňové přiznání DzP. Práce uživatele je dále usnadněna datovou vazbou na produkt TAX, který umožňuje komfortní zpracování daňových přiznání včetně tisku výstupních tiskopisů.